Begravelse


Noe av det vanskeligste vi mennesker opplever er å miste en som står oss nær. Kirkens oppgave når noen dør er å bistå de pårørende, både med gravferden og i sorgen og med å formidle trøst og håp.

Ved dødsfall er det svært vanlig at de pårørende kontakter et begravelsesbyrå for å få hjelp til å forberede gravferden. Men det er mange av forberedelsene man kan gjøre selv, og man trenger absolutt ikke å kjøpe alle tjenester via begravelsesbyrået! Kanskje ønsker man selv å lage blomsterdekorasjoner, programmer e.l.

Byrået kan ta kontakt med kirken for å avtale tid for begravelse/ bisettelse. Dersom man ønsker å ordne med dette selv kan man kontakte kirkekontoret i Sigdal på tlf 32 71 14 44 og avtale tidspunkt.

For de som er bosatt i bygda er begravelsesseremonien gratis. Dersom avdøde har vært bosatt i en annen kommune gjelder følgende satser:

Kistebegravelse, inkl kirke/kapell, organist, kirketjener, kirkegårdarbeider, åpning og lukking av grav,ekskl prest: kr 6600
Bisettelse, inkl kirke/kapell, organist, kirketjener og urnenedsettelse: Kr 5000
Seremoni i kirken (dersom avdøde begraves utenfor kommunen): kr 3600
Urnebegravelse (nedsettelse av urne): kr 1400
Kistenedsettelse (seremoni holdt utenfor kommunen): kr 3300
I tillegg vil det bli innkrevet festeavgift for de første 20 år a kr 175: kr 3500
Ved feste av gravsted ved siden av innkreves det for de første 20 år a kr 175: 3500

Kontakt med prest
Når presten som skal forrette i begravelsen får beskjed om dødsfallet vil vedkommende ta kontakt med de pårørende. Noen dager før begravelse/ bisettelse ønsker vi en samtale. Den kan skje i avdødes hjem, hjemme hos de pårørende eller på prestens kontor. Vi ber om at de pårørende tar seg tid til denne samtalen på dagtid, da det ellers blir mye kveldsarbeid på presten. Man har vanligvis rett til betalt permisjon fra jobb i inntil tre dager i forbindelse med dødsfall, nettopp for å kunne ta seg av forberedelsene.

Begravelsen/ bisettelsen
Dersom noen i familien ønsker å holde minnetalen i kirken, eller deler av den kan de gjøre det, ellers holder presten minnetalen. Vi oppfordrer avdødes familie til å lese opp det som står på blomster/ kranser fra de nærmeste selv, og dersom det er noen i familien som synger eller spiller er det fint om de kan bidra med det under seremonien.

Når det gjelder salmevalg er både begravelsesbyrået og kirken behjelpelig med å presentere aktuelle salmer og sanger. Noen ønsker å spille av en CD med avdødes yndlingsmusikk i kirken. Vi ønsker helst at det brukes levende musikk; de aller fleste sanger vinner på det, og det er mange gode solister tilgjengelige.

Barn og sorg
Barn som opplever et dødsfall har vanligvis ingen erfaring med dette. De har heller ikke en ferdig utviklet forståelse å bearbeide følelsene sine med. Men fantasien er godt utviklet. Det er derfor viktig å bruke tid sammen med barna, lytte til dem og snakke med dem. Barna bør få ta del i det de selv ønsker, f.eks å se den døde i kisten og å være med i begravelsen eller bisettelsen. Det kan være en god opplevelse for barn å legge noe i kisten til avdøde. Dette kan være noe de selv har laget, tegnet eller skrevet, blomster de har plukket, eller en gjenstand som betyr noe i barnets forhold til den avdøde.

Sorggrupper
Når det er gått en tid etter dødsfallet kan det være godt å snakke med noen som har opplevd det samme som deg selv. Noen synes det er best å snakke med familie og venner, andre foretrekker organiserte grupper. Sigdal og Eggedal menigheter samarbeider med Modum menighet om sorggrupper og ved å henvende deg til presten kan du få kontakt med en av disse gruppene.

Gravsted
Et av de første spørsmålene som må avklares, er hvor den avdøde skal begraves. Normalt skjer dette der vedkommende hadde bosted. Man kan ta i bruk en ny grav, som kirkevergen anviser (evt etter ønske fra pårørende). Eller man kan benytte en grav som er festet fra før. Alle som er bosatt i Sigdal har rett til fri grav i kommunen. Det er to typer festede graver. Det ene er grav som er festet ved siden av en annen grav (eksempelvis at én ektefelle er gravlagt for noen år siden, og det er reservert en grav ved siden av for den andre ektefellen). Det andre er at en festet grav har vært ubrukt i over 20 år. Da kan den benyttes til en ny gravlegging (enkelte steder på våre kirkegårder må graven ha vært ubrukt lengre enn 20 år).

Stell av gravsted
Det er mulighet for å kjøpe tjenesten for gravstell ved alle kirkegårdene i Sigdal.
Det er 2 alternativer som kan velges.
• Sommerstell: Planting av sommerblomster ved begynnelsen av juni. De vil bli vannet og luket fram til ca midten av august.
• Vanning og luking: fra begynnelsen av juni og fram til ca midten av august.
For gravstellavtale forutsettes det at det settes ned selvvanningskasse.
Denne kan bestilles fra oss, eller fra andre firma om ønskelig.
Ta kontakt med kirkevergen dersom dette er av interesse. mette.flaagan@sigdalkirke.no eller 97194144.

Tilbake